ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67)

1

รอบที่ 1
Portfolio

1 พฤศจิกายน 2566 ถึง
7 มกราคม 2567
ที่เว็บไซต์ ระบบรับเข้าศึกษา

2

รอบที่ 2
Quota

15 กุมภาพันธ์ ถึง
31 มีนาคม 2567
ที่เว็บไซต์ ระบบรับเข้าศึกษา

3

รอบที่ 3 Admission

6 – 12 พฤษภาคม 2567
ที่ระบบ MyTCAS

4

รอบที่ 4 Direct
Admission

28 -30 พฤษภาคม 2567
ที่เว็บไซต์ ระบบรับเข้าศึกษา
หรือที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา

ติดต่องานรับเข้าศึกษาและตรวจจบการศึกษา
ได้ที่ 0-3835-4580-4 ต่อ 665202, 081-9965748
(ในวันและเวลาราชการ)