University of the Philippines, Diliman เข้าเยี่ยมชมเรือไฟฟ้า “ชลพัฒน์”

MR. Tria, Lew Andrew ผู้อำนวยการ Electrical and Electronics Engineering Institute จาก University of the Philippines – Diliman และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมเรือไฟฟ้า “ชลพัฒน์”

โดยมีรองศาสตราจารย์ยอดชาย เตียเปิ้น หัวหน้าทีมวิจัยเรือไฟฟ้า “ชลพัฒน์” และ อาจารย์ศิวกร สุขประเสริฐชัย ผู้ช่วยคณบดีหน่วยวิจัยและนวัตกรรม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ