ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ เรื่อง รายละเอียดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1