อบรมขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดโครงการอบรมขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กล่าวเปิดโครงการ

โดยโครงการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง, การกำหนดขอบเขตงาน หรือขั้นตอนการกำหนดรายเอียดคุณลักษณะ (TOR) , บทบาท หน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา โดยคุณสมพิศ ชยันโต นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และขั้นตอนการใช้ QR Code ในการควบคุมพัสดุ

โดยนายภัคคณัฐพล ช้างเยาว์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง และ นางสาวรัศมี เดชพงษ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ หัวหน้าหมวดควบคุมพัสดุและบริหารสินทรัพย์ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์