ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ
⚓️ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้

🚢 คุณสมบัติ
1. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02)
2. นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (M03)
3. มีผลการเรียนสะสม 2.25 ขึ้นไป

📑 เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว (CV /Resume)
2. จดหมายนำ (Cover Letter)
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

📍ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการฝึกและประกาศนียบัตร ชั้น2 อาคาร24 พาณิชยนาวีนานาชาติ