ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตฯ 2567