ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ :
https://forms.gle/yZ3ZkbS1uTUwjHiNA