การจัดการความรู้ (KM)

วีดิทัศน์การจัดการความรู้ ปี 2564-2562

การจัดการความรู้ ปี 2561-2558

2561

61-เทคนิคการวิจัยเฉพาะด้านการปรับปรุงคุณสมบัติทางกล KM

61-เทคนิคการวิจัยเฉพาะด้านการปรับปรุงคุณส

2560

60-เทคนิคการบริการอย่างมืออาชีพ KM-งานเทคนิค

2558

58-R2R FOR KM