ภารกิจพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติ / กฎกระทรวง / ระเบียบพัสดุ

  • พระราชบัญญัติ
  • กฎกระทรวง
TitleDownload
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ Download
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Download
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ยกเลิก) Download
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหนือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ Download
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ยกเลิก) Download
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ Download
  • ระเบียบพัสดุ
  • ระเบียบพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

TitleDate modifiedDownload
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องตัดเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-03-2022 Download
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องซับเมอร์จ ขนาด 1,250 แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-03-2022 Download
ประกาศซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องซับเมอร์จขนาด 1,250 แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24-02-2022 Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องวัดคลื่นและกระแสน้ำในทะเล จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24-02-2022 Download
ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10-05-2023 Download
ประกาศจัดซื้อชุดฝึกการนำเรือ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24-02-2022 Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​