ภารกิจพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

imssrcku-featured-procurement

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

imssrcku-featured-procurement

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

imssrcku-featured-procurement

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการออแบบและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

imssrcku-featured-procurement

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดยานใต้น้ำเพื่อสำรวจทรัพยากรพื้นมหาสมุทร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

imssrcku-featured-procurement

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1ชุด (ครั้งที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มขอจัดซื้อ / จัดจ้าง

TitleDate modifiedDownload
01-67 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) สำนักงานเลขานุการ 02-05-2024 Download
02-67 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โครงการ ภาควิชา 02-05-2024 Download
03-67 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 1 แสน -5 แสนบาท) สำนักงานเลขานุการ 02-05-2024 Download
04-67 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 1 แสน -5 แสนบาท) โครงการ ภาควิชา 02-05-2024 Download
05-67 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 5 แสน – 3 ล้านบาท) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการ ภาควิชา 02-05-2024 Download
06-67 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 3 ล้าน – 5 ล้านบาท) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการ ภาควิชา 02-05-2024 Download
07-67 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 5 ล้านบาท) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการ ภาควิชา 02-05-2024 Download

พระราชบัญญัติ / กฎกระทรวง / ระเบียบพัสดุ

  • พระราชบัญญัติ

  • กฎกระทรวง

TitleDate modifiedDownload
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ Download
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Download
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ยกเลิก) Download
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Download
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหนือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ Download
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ยกเลิก) Download
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ Download

  • ระเบียบพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

TitleDate modifiedDownload
ประกาศซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องซับเมอร์จขนาด 1,250 แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24-02-2022 Download
ประกาศจัดซื้อชุดฝึกการนำเรือ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24-02-2022 Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องวัดคลื่นและกระแสน้ำในทะเล จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24-02-2022 Download
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องตัดเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-03-2022 Download
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องซับเมอร์จ ขนาด 1,250 แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01-03-2022 Download
ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10-05-2023 Download
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-05-2024 Download
ประกาศปรับปรุงร่าง tor ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-05-2024 Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​

TitleDate modifiedDownload
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 1 รายการ 15-06-2023 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย จำนวน 1 ชุด 15-06-2023 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน 15-06-2023 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ในการกักตัวและการฝึกอบรมก่อนลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล จำนวน 1 รายการ 10-05-2023 Download
ประกาศผู้ชนะ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคาร 24 จำนวน 147 เครื่อง 27-04-2023 Download
ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องซับเมอร์จ ขนาด 1,250 แอมแปร์ 27-04-2023 Download
ประกาศผู้ชนะรายการซื้อฟิล์มป้องกันความร้อนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 27-04-2023 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สร้างแบบจำลองเรือด้วยเครื่องกัดโฟมระบบซีเอ็นซีแบบ 4 แกน 24-02-2022 Download