ภารกิจพัฒนาคุณภาพ
IMG_3586
Logo-EDPEX
Logo-QA
Logo-ISO9001-2015

EdPEx

(Education Criteria for Performance Excellence)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

คู่มือ

cover-EdPExCriteria58-61-1

EdPExCriteria58-61

QA

(Quality Assurance)
ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

cover-คู่มือระดับหลักสูตร

คู่มือระดับหลักสูตร