วศ.บ. วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and Ocean Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)

ชื่อย่อ

วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)

ชื่อเต็ม

Bachelor of Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering)

ชื่อย่อ

B.Eng. (Naval Architecture and Ocean Engineering)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 65

ตัวอย่างแผนการเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. วิศวกรต่อเรือ
  2. วิศวกรนอกฝั่ง
  3. วิศวกรเครื่องกล/เครื่องกลเรือ
  4. วิศวกรรมกระบวนการผลิต
  5. วิศวกรควบคุมระบบ
  6. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมต่อเรือ
  7. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
  8. ผู้ประกอบกิจการอู่ต่อเรือ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

ที่ตาราง เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดู
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
    1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
    2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน   30 หน่วยกิต
        2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   20 หน่วยกิต
        2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   10 หน่วยกิต
    2.2) วิชาเฉพาะด้าน   84 หน่วยกิต
        2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   75 หน่วยกิต
        2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(4) หมวดการฝึกงานและดูงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร