วศ.บ. วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and Ocean Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)

ชื่อย่อ

วศ.บ. (วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)

ชื่อเต็ม

Bachelor of Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering)

ชื่อย่อ

B.Eng. (Naval Architecture and Ocean Engineering)

รายละเอียดหลักสูตร

วศ.บ. วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ พ.ศ. 2565

ตัวอย่างแผนการเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. วิศวกรต่อเรือ
  2. วิศวกรนอกฝั่ง
  3. วิศวกรเครื่องกล/เครื่องกลเรือ
  4. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมต่อเรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. นักวิจัยในด้านวิศวกรรมต่อเรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

เลื่อนไปทางซ้าย-ขวาเพื่อดูตาราง
(1) หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
    1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    1.5) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
    2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน   30 หน่วยกิต
        2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   20 หน่วยกิต
        2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   10 หน่วยกิต
    2.2) วิชาเฉพาะด้าน   84 หน่วยกิต
        2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   75 หน่วยกิต
        2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(4) หมวดการฝึกงานและดูงาน (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร