อัตราค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา เครื่องหมาย และเครื่องนอน สำหรับนิสิต ชัันปีที่ 1 พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนด อัตราค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา เครื่องหมาย และเครื่องนอน สำหรับนิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 พ.ศ. 2560

60-1670 การอนุมัติกำหนดอัคราค่าเครื่องแบบนิสิ_0
60-1670 การอนุมัติกำหนดอัคราค่าเครื่องแบบนิสิ