ขั้นตอนการสมัครเข้ากลุ่ม IMS สำหรับนิสิตใหม่ 2564

ขั้นตอนการสมัครเข้ากลุ่ม IMS สำหรับนิสิตใหม่ 2564 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือเข้าศึกษาต่อรัดับปริญญาตรี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คลิกเพื่อเข้ากลุ่ม Facebook

ขั้นตอนการเข้ากลุ่ม IMS