ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Effect of chloride ion on corrosion resistance of Ni-advanced weathering steel in simulated tropical marine atmosphere Engine ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีร์ เชาวนนทปัญญา

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีร์ เชาวนนทปัญญา ในผลงานตีพิมพ์เรื่อง Effect of chloride ion on corrosion resistance of Ni-advanced weathering steel in simulated tropical marine atmosphere Engine ในวารสาร Construction and Building Materials ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ระดับ Q1 รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120937