ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

E-Engine for a Long-Tail Boat, an Application in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-Design and Comparison with Internal Combustion Engine

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง E-Engine for a Long-Tail Boat, an Application in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-Design and Comparison with Internal Combustion Engine ในวารสาร World Electric Vehicle Journal ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ระดับ Q2  รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม https://doi.org/10.3390/wevj12010036