ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง Effect of Al2O3 nanoparticle additives on the performance characteristics of rough journal bearings  ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ  รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1137/1/012022/pdf