ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีร์ เชาวนนทปัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง Facile fabrication of slippery lubricant-infused porous surface with pressure responsive property for anti-icing application ในวารสาร Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ระดับ Q2 รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126457