ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง Port cybersecurity and threat: A structural model for prevention and policy development  ในวารสาร Asian Journal of Shipping and Logistics ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ระดับ Q1 รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2020.05.001