ทุนศึกษาและวิจัย Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2565-2566

ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-. European Academic University Network, ASEA-. UNINET)  ได้ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาและวิจัย Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET scholarships ณ  สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2565-2566 โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้

ประเภททุน  ประกอบด้วย:

1. PhD Grant  ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
ระยะเวลา: 36 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,050 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

2. Postdoc Grant ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ระยะเวลา: 3-9 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,150 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

3. Sandwich Grant ทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
ระยะเวลา: ไม่เกิน 9 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,050 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

4. Music Grant ทุนดนตรีในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ระยะเวลา:  9 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,050 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• the Austrian grant database www.grants.at
• official grant announcement: Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET
• FAQ : FAQs Ernst Mach – ASEA-UNINET

การรับสมัคร: ทางออนไลน์ที่ www.scholarships.at โดยหมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม <<