จดหมายข่าวคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ฉบับที่ 8

KUSRC มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ให้อาสาสมัคร ผู้กักตัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ณ วันใหม่เนินพยอม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี