จดหมายข่าวคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ฉบับที่ 9

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 26 ปี
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564