ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีร์ เชาวนนทปัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง In-situ EIS study on the initial corrosion evolution behavior of SAC305 solder alloy covered with NaCl solution ในวารสาร Journal of Alloys and Compounds ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ระดับ Q1 รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156953