ประชาสัมพันธ์ พิจารณาเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่น

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตราระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 เพื่อเสริมสร้างให้นิสิต ได้มีค่านิยมต่อการประกอบความดียิ่ง ๆ ขึ้นไปและได้คัดนิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว นิสิตจะได้รับการพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือได้รับรางวัลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

****คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา จึงขอให้เสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ผลงานภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เดือนธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

สำหรับนิสิตที่ได้รับพิจารณาโปรดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของนิสิต ตามแบบเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่น (ตามแนบ) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ โดยส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 2 ตึก 24 ภายในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เพื่อรวบรวมเสนอคณบดี และส่งให้ฝ่ายกิจการนิสิตต่อไป เพื่อคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา จักได้ทำการพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ประกาศต่อไป