โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำ 2565 ณ Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี

n National University Student Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี โดยเน้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีโปรแกรมเรียนภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและโครงการนักศึกษาอาสาสมัคร Buddy เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาต่างชาติ

คณะที่เปิดสอน

1.   College of Business Administration

8. College of Forest & Environmental Sciences

2.   College of Engineering

9. College of Biomedical Sciences

3.   College of Agriculture and Life Sciences

10. College of Humanities

4.   College of Animal Life Sciences

11. College of Natural Sciences

5.   College of Art and Culture

12. College of Information Technology

6.   College of Education

7.  College of Social Sciences

 

เว็บไซต์

Exchange Program : https://www.kangwon.ac.kr/english/contents.do?key=1407&

Course List : https://www.kangwon.ac.kr/english/selectBbsNttList.do?bbsNo=330&key=1727&

College/Department : https://www.kangwon.ac.kr/english/contents.do?key=1293&)

ระยะเวลาโครงการ

1 ภาคการศึกษา  : กันยายน 2565 – ธันวาคม 2565                                           

2 ภาคการศึกษา  : กันยายน 2565 – มิถุนายน 2566

ภาษาที่ใช้สอน

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี (ตามรายวิชาที่เลือกเรียนและความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.   เป็นนิสิตปัจจุบันในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.   มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี

3.   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.70

4.   ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขของ KNU ได้

5.   ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะที่เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยน และหลังจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ แล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ ม.เกษตรศาสตร์ทันที

เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1.  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์  

(ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

2.    Study Plan  Kangwon National University โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ทั้งนี้โปรดระบุ College และ Department ที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนด้วย

3.  ใบแสดงสถานภาพนิสิต (Certificate of enrollment) ฉบับภาษอังกฤษพร้อมตราประทับ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)

4.  ใบแสดงผลการเรียน (transcript) พร้อมตราประทับ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)

5.  A letter of recommendation ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอนของผู้สมัคร

6.  สำเนาพาสปอร์ต (ไม่ต้องรับรองสำเนา)

7. ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ/ภาษาเกาหลี (ถ้ามี)

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อกรอกใบสมัครทางออนไลน์ต่อไป

ค่าใช้จ่าย

นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ KNU แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ตนเอง อาทิเช่น ค่าหอพัก (ค่าหอพักนักศึกษาภายใน KNU (2-4 คน/ห้อง) ประมาณ 14,000 -19,000 บาท/1 ภาคการศึกษา ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศเกาหลี ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าสาธารณูปโภค และค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น  

หมายเหตุ  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2 ภาคการศึกษา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหอพักเพิ่มเติมในช่วง summer break ประมาณ 7,000-15,000 บาท

ทุนช่วยเหลือ

ไม่มี

กำหนดการรับสมัคร 

สมัครผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมแนบหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 2565.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียน KNU Fall 2022.pdf