ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิต The 7th AC 21 Student World Forum 2022

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิตนานาชาติ The 7th AC 21 Student World Forum 2022  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ The Academic Consortium for the 21st Century (AC21) ที่เป็นองค์กรความร่วมมือทางวิชาการริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดย Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยสถาบันหรือหน่วยงานด้านการศึกษา การวิจัย และอุตสาหกรรม ในภูมิภาคต่าง ๆทั่วโลก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการระหว่างหมู่สมาชิกด้วยกัน

วัตถุประสงค์ 


           วิสัยทัศน์ของ AC21 คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างเครือข่ายสมาชิก การเชื่อมโยงระหว่างสังคมต่าง ๆ ในโลก ช่วยสร้างภูมิปัญญาให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ร่วมแบ่งปันค่านิยม ความรู้ และวัฒนธรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันที่กว้างไกลที่ไม่มีขีดจำกัดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับโครงการสัมมนานิสิตนานาชาติ The 7th AC 21 Student World Forum 2022 นี้ ทางสถาบันเจ้าภาพ Nanjing University (NJU) ,China ได้กำหนดหัวข้อ (Theme) ของการสัมมนาให้สอดคล้องกับแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) โดยเฉพาะหัวข้อที่ (3) Good Health and Wellbeing และหัวข้อที่ (11) Sustainable Cities and Communities รายละเอียดของโครงการมีดังนี้คือกิจกรรม:  The 7th AC 21 Student World Forum 2022

กำหนดการจัดโครงการ18 กรกฎาคม ถึง  31 กรกฎาคม 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)


Theme Urban Sustainability under the Covid-19 Attack

 

จำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อได้ ไม่เกิน 3 ราย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม:

1.    นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (ไม่จำกัดคณะ หรือสาขาวิชา)

2.    สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว  (ต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ :  IELTS= 6 หรือTOEFL ibt =80)วิทยากร Professors from Nanjing University (NJU), Experts from UNHabitat, Distinguished Scholars from Nanjing University (NJU) and Partner Universities and Institutes

  

 Program highlights

–        Welldesigned theme targeting SDGs (UN SDG 3 and 11)

–        Close academic links with UNHabitat

–        Team building, plenary online lectures, international + local teamwork, plenary online presentation

–        Rich cultural experiences with virtual & inperson activities

–        Enhancing students comprehensive competences in academic learning, practices, crosscultural communication and collaboration.

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่ http://www.ac21.org/activities/studentworldforum/studentworldforum-2022นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ  กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้คือ

1. AC21_SWF2022 Application Form

2. เอกสารแสดงผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (IELTS 6/TOEFL ibt 80)

 

และจัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้ เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์จักได้ทำการพิจารณาเอกสารใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสมต่อไปเอกสารที่เกี่ยวข้อง

AC21SWF_2022-Application-Form_by_Nanjing_University-as_of_March_21.docx