นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เดินทางฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ประจำปี 2565 กับเรือสาครวิสัย

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นำนิสิต เข้าสักการะองค์พระพิรุณทรงนาค เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล จำนวน 25 วัน กับเรือสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมกันนี้ได้เดินทางส่งนิสิต จำนวนทั้งสิ้น 76 นาย ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลเรือ) ลงเรือฝึก ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาวาเอก สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร ร่วมลงเรือฝึกฯ ในครั้งนี้