คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ นายอัครวินท์ รัศมี นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ

นายอัครวินท์ รัศมี
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม NYK cadet training program
พร้อมได้รับโอกาสร่วมงาน กับบริษัท NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD ในฐานะ Deck Officer หลังการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน เสร็จสิ้น