โครงการ “วิศวดงตาลประสานพลัง”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ จ.ชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดการประชุม โครงการ “วิศวดงตาลประสานพลัง”

ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

รวมถึงตัวแทนจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงค์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ , อาจารย์จากภาควิศวกรรมเครื่องกลเรือ และ วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ได้เข้าร่วมในโครงการนึ้ด้วย

โครงการนี้เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเพิ่มความร่วมมือในกิจกรรม,งานวิจัย ร่วมกัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกวิทยาเขต รวมถึงวิทยาลัยชลประทาน และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ที่มีหลักสูตรของวิศวกรรมศาสตร์