ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการย้ายหลักสูตรสำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พ.ศ.2566

ประกาศคณะ เกณฑ์การพิจารณาการย้ายหลักสูตร