พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ตัวแทนจากวิทยาเขตศรีราชา และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นางสาวบุญจิรา ปั่นทอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมถวายพระพร