คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับ
Miss Hany Qoshirotur Rifatin นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Centre for Coastal and Marine Development, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

ระยะเวลา 3 เดือน ต้งแต่ 11 ส.ค. 66

ภายใต้โครงการ “ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัย หรืออาจารย์กลุ่มอาเซียน+6
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี”

โดยมี รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา