พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานเปิดพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กล่าวรายงานรายละเอียดในการจัดโครงการ

ทั้งนี้ได้รับเชิญจาก Mr.Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด กล่าวปาฐกถา เนื่องในโอกาส World Maritime Day 2023 ในหัวข้อ “PORT RECEPTION FACILITY”
รวมถึง คุณสมชาย สุมนัสขจรกุล (ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม อดีตรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำคณะ) ได้กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันทางทะเลโลก 2566 ด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้ ได้มีการมอบเครื่องหมายชั้นปีและประกาศนียบัตรจากแขกผู้มีเกียรติจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรทางด้านพาณิชยนาวี พร้อมด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาจาก
  – คุณอำนวย เนตยสุภา (ทุนต่อเนื่อง)
  – รองศาสตราจารย์วุฒิชัย-ศริญญา กปิลกาญจน์ (ทุ่นต่อเนื่อง)
  – สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
  – บริษัทโทรีเซน(กรุงเทพ)จำกัด
  – บริษัทอาม่า มารีน จำกัด
  – พันจ่าเอกพีระ ฐิตตะคุโน
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐกฤต เรียบร้อย
  – ทุนรางวัลเรียนดีกองทุนพัฒนานิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  – ทุ่นสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์กองทุนพัฒนานิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

นอกจากนั้นยังมีการแสดง fancy drill และ colour guard ของนิสิต ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความเป็นระเบียบวินัย ความอดทน อุตสาหะ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่าน