ประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย กับ Korea Marine Equipment Research Institute และ วางแผนการทำความร่วมมือ ร่วมกับ MOA School of Materials Science and Engineering, Pusan National University

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอื่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต รวมถึง รองศาสตราจารย์ ธีร์ เชาวนนทปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต พงษ์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

ให้การต้อนรับ Oi Lun (Helena) LI, Ph.D. และ Hoonseung LEE, Principal Researcher / Ph.D.จาก Korea Marine Equipment Research Institute
ในประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับ Korea Marine Equipment Research Institute และ วางแผนการทำความร่วมมือ MOA ร่วมกับ School of Materials Science and Engineering, Pusan National University

โดยมีวัตถุประสงค์ การแลกเปลี่ยนนิสิต การทำวิจัยร่วมกัน และการใช้อุปกรณ์ในการทำทดลองงานวิจัยร่วมกัน