ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2567 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน

 

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน หรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์ทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาและวัฒนธรรมของไต้หวัน

ภาษาที่ใช้สอน

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (ขึ้นกับความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร)

คณะที่เปิดสอน

1.  College of Science and Engineering            

2.   College of Management                           

3.   College of Environmental Studies               

4.    College of Humanities and Social Sciences   

5. Hua-Shih College of Education

6. College of Marine Sciences

7. College of Indigenous Studies (Chinese-taught Program)

8. College of The Arts (Chinese-taught Program)

เว็บไซต์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
https://www.ndhu.edu.tw/

รายวิชาที่เปิดสอน
http://sys.ndhu.edu.tw/aa/class/course/Default.aspx

*บางสาขาวิชาไม่มีการเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษนิสิตโปรดตรวจสอบให้ละเอียดก่อนทำการสมัคร*

ระยะเวลาโครงการ

สามารถเลือกแลกเปลี่ยนได้ 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ดังนี้

1 ภาคการศึกษา :   กุมภาพันธ์ 2567 – มิถุนายน 2567

2 ภาคการศึกษา:    กุมภาพันธ์ 2567 – มกราคม 2568

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา

2.  มีผลการเรียนดี

3.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี

4.  มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษดี

5.  สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ไต้หวันได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน

6.  ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว

เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1.  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)

2. Study Plan แผนการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ NDHU โดยพิมพ์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษลงในกระดาษขนาด A4

3.  Certificate of Enrollment (หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต) ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักบริหารการศึกษา

4.  Official transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักบริหารการศึกษา

5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์ไปทำวิจัย ณ NDHU (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)

6.  สำเนาพาสปอร์ต (ไม่ต้องเซนต์กำกับรับรองสำเนา)

หมายเหตุ นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในส่วนของการกรอกใบสมัคร online ต่อไป

ค่าใช้จ่าย

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ NDHU  แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิเช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์เรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ รวมทั้ง ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น โดยทั่วไปค่าครองชีพที่ไต้หวันประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/เดือน

ที่พัก

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 10,000 บาท / 1 ภาคการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ.pdf

ประชาสมัพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Dong Hwa University Spring 2024.pdf