พิธีเปิดงานเกษตรศรีราชา แฟร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 24 พ.ย. 2566
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

อีกทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิชา คณาจารย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลีพรรณ กันเนื่อง ผู้ช่วยคณบดีหน่วยกิจการนิสิตผู้แทนคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

งานนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Smart Innovation for Sustainable Society) และในพื้นที่บริเวณงาน ได้มุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามหลัก SDGs