คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้รับเชิญให้เป็น Keynote Speaker ในการ ประชุม Closed Meeting of the Members of the Global Development Initiative New Industrial Revolution Partnership Network

วันที่ 10 มกราคม 2567
ณ Hotel Nikko New Century Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้รับเชิญจาก CCID International Cooperation Center และ CCID Consulting Co., Ltd.

ให้เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ Green Development ในการประชุม Closed Meeting of the Members of the Global Development Initiative New Industrial Revolution Partnership Network