บริษัท BCMT CO., LTD. เข้าพบอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วันที่ 9 มกราคม 2567
ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ดร.ไพรีพินาศ พิมพิสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล และตัวแทนอาจารย์จากทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ให้การต้อนรับ MR.SAMUEl LEE จาก บริษัท BCMT CO., LTD.ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานจากประเทศเกาหลีใต้

โดยมีการพูดคุยหารือร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติในหัวข้อการเตรียมความพร้อมของนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สำหรับการทำงานร่วมกับบริษัทต่อเรีอที่ประเทศเกาหลี

โดยทางบริษัทต่อเรือจากประเทศเกาหลีใต้มีความสนใจบุคลากรที่เป็นนิสิตจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติสำหรับการทำงานในส่วนของวิศกรต่อเรือที่ประเทศเกาหลี