คณะพาณิชยนาวีนานาชาติเข้าร่วมประชุมกับ University of Science and Technology Beijing

วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ Small Conference Room, Office of International Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมกับ University of Science and Technology Beijing ในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ Double degree