ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Srinivasan Chandrasekaran

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Srinivasan Chandrasekaran

ในหัวข้อ

1. Fire-resistant analysis and design of ship and offshore structures
2. Health, Safety and Environmental Management (HSE) for offshore and petroleum engineering

💻
เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนิสิตและผู้ที่สนใจผ่าน https://forms.gle/jZJ4MXxuYPpbPUzd6
ช่องทางบรรยาย Onsite (ห้องบรรยาย 100 ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ) และ Online (Webex)