Prof. Dr. Srinivasan Chandrasekaran จากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเข้าพบรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 มกราคม 2567

Prof. Dr. Srinivasan Chandrasekaran ได้พบปะหารือกับ รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีการหารือกันเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานและผลงานวิจัยร่วมกันกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติในโครงการ Visiting Professor (Academic staff Mobility) โดยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์