ประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่าง IMS KUIC HEU

วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ อาคารระพีสาคริก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐกฤต เรียบร้อยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่าง IMS KUIC HEU เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิต summer school, summer camp, การวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ทำหลักสูตรร่วม 3+1, 2+2, การทำวิจัย