Submit “Maritime Technology and Research” เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
ณ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช บรรณาธิการวารสาร “Maritime Technology and Research” และคณะทำงานของวารสาร

เข้าร่วมประชุมเพื่อ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI และคณะทำงาน

สืบเนื่องจากโครงการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus (2023-2025)”