การบรรยายพิเศษในหัวข้อ”BETWEEN WAVES AND CHALLENGES:THAI SHIPBUILDING UNVEILED BY A NAVAL ARCHITECT”(ท่ามกลางความแปรปรวนและอุปสรรคสภาพงานต่อเรือของประเทศไทย บอกเล่าโดยนาวาสถาปนิก)

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
ณ ห้องบรรยาย 100 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตภณ ธนกิจกร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ จึงรุ่งเรืองถาวร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์

ให้การต้อนรับ คุณสุรสีห์ ยุทธสารประสิทธิ์ กรรมการบริษัท TAGU OFFSHORE (THAILAND) CO., LTD.

ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “BETWEEN WAVES AND CHALLENGES:
THAI SHIPBUILDING UNVEILED BY A NAVAL ARCHITECT”(ท่ามกลางความแปรปรวนและอุปสรรคะ
สภาพงานต่อเรือของประเทศไทย บอกเล่าโดยนาวาสถาปนิก) ให้กับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ของสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ทุกชั้นปี