นิสิตสาขาวิชาการขนส่งทางทะเลทัศนศึกษา เรือสำราญ MV. Marella Discovery 2

วันที่ 28 มกราคม 2567
ณ ท่าเรือ A2 ของท่าเรือแหลมฉบัง

อาจารย์ปัญณรัตน์ ศิริโชคโภคิน ,Mr. Htet Khaing Kyi Lin และ อาจารย์ วรวุฒิ โป๊ะมา นำนิสิตชั้นปีที่ 4 23 คน ของสาขาวิชาการขนส่งทางทะเลในรายวิชา Maritime Logistics Innovation ทัศนศึกษา เรือสำราญ MV. Marella Discovery 2 ณ ณ ท่าเรือ A2 ของท่าเรือแหลมฉบัง

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการล่องเรือโดย MV. Marrella Discovery 2 เป็นเรือสำราญชั้น
นำที่ปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเรือสำราญที่มีเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประโยชน์สำหรับนิสิตและอาจารย์เพื่อที่จะศึกษาและมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป