พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

วันที่ 27 มกราคม 2567
ณ สนามกีฬากลาง 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567 โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ท่านศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธนิต ธงทอง รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

อีกทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นตัวแทนของคณะร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

1) เป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) เพื่อการพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาให้พัฒนายิ่งขึ้น
4) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
5) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ภายใต้แนวคิดหลัก 4 ประการ

1. Green คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Carbon Neutrality
2. Clean คือ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา
3. Healthy คือ การมีสุขภาพกายใจที่ดี
4. Wellness คือ ความเป็นอยู่ที่ดี และการมีความสุขตลอดการแข่งขัน
และมีคำขวัญของการจัดการแข่งขันว่า “หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน” ที่นอกจากจะมุ่งเน้นความเป็นเลิศในเชิงกีฬาแล้ว ยังมุ่งหวังให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสถาบัน
โดยจัดการแข่งขัน 32 ชนิดกีฬา ชิงชัย 361 เหรียญทอง โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 109 สถาบัน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 18,000 คน
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 67 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน