ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ
⚓️ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด รายละเอียดดังนี้

🚢 คุณสมบัติ
1. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02)
2. นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (M03)
3. มีผลการเรียนสะสม 2.00 ขึ้นไป
4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษคนประจำเรือ (Marlins Test) 70 คะแนนขึ้นไป

📑 เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว (CV /Resume)
2. จดหมายนำ (Cover Letter)
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
4. ใบแสดงคะแนนภาษาอังกฤษคนประจำเรือ (Marlins Test)

📍ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการฝึกและประกาศนียบัตร ชั้น2 อาคาร24 พาณิชยนาวีนานาชาติ