กิจกรรมแนะแนว การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพาณิชยนาวีนานาชาตินำโดยอาจารย์ศลิษา วังทอง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรวพรรณ ออเรืองเอก รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และอาจารย์นฤพันธ์ โชติช่วง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเรือ จำนวน 6 บริษัท ประกอบไปด้วย 1.บริษัท ทิปโก้มาริไทม์ จำกัด 2.บริษัทเกรทเซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 3.บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) จำกัด 4.บริษัท บีเอสซี แมนแนจเม้นท์ จำกัด 5.บริษัท ไฮแลนดิ์ มาริไทม์ จำกัด และ 6.บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

เข้าร่วมในกิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ให้ความรู้ แก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตและเพื่อให้นิสิตมีแนวทางในการวางแผนการทำงานด้านคนประจำเรือในอนาคต