ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการสัมมนา “แนะนำสภาวิศวกรและการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฏหมาย” โดย สภาวิศวกร

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการสัมมนา “แนะนำสภาวิศวกรและการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฏหมาย” โดย สภาวิศวกร

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4
⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (M01)
⚙️สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (M03)
หรือนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล ผู้สนใจ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา : https://kasets.art/fvQ7Jq
รับชั่วโมงกิจกรรมด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล